Σύμβαση Ραμσάρ Ν.Δ.191/74, Ν.1751/88 & Ν.1950/91 (ΦΕΚ 350/Α/74, 26/Α/88 & 84/Α/91)

Τα συμβαλλόμενα μέρη 

Αναγνωρίζοντας 
την αλληλεξάρτηση του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, 
Λαμβάνοντας υπ' όψη τη θεμελιώδη οικολογική σημασία των υγρότοπων ως ρυθμιστών της καταστάσεως τών υδάτων και ως τόπων διαβιώσέως χαρακτηριστικής χλωρίδας, και πανίδας ιδιαίτερα δε υδρόβιων πτηνών.

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .