Νόμος 2168/93 (ΦΕΚ 147/Α93) Όπλα, Πυρομαχικά, Εκρηκτικές ύλες, κ.α. θέματα

Αρθρο 1  
'Εννοια όρων-'Εκταση εφαρμογής.
1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου:
α. Όπλο είναι κάθε μηχάνημα, το οποίο, με ωστική δύναμη που παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήμα ή χημικές ουσίες ή ακτίνες ή φλόγες ή αέρια και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα ή να προκαλέσει πυρκαγιά και ιδίως κάθε πυροβόλο όπλο, χειροβομβίδα και νάρκη κάθε τύπου, όπως και κάθε συσκευή πουμπορεί να προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω αποτελέσματα. 

Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 41/Β/94) Καθορισμός Διαδικασίας & Δικαιολογητικών Χορήγησης Αδειών Αγοράς & Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓEΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
Έχοντας υπόψη:

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .