Τι είναι

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ:  Είναι οι περιοχές που εκτός της προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας προστατεύονται  και τα είδη της αυτοφυούς  άγριας χλωρίδας ( αντικαθιστά φράση του άρθρου 3 του Ν.177/75), παλαιότερα ονομάζονταν ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ αλλά με τον Νόμο 2637,που δημοσιεύθηκε την 27-08-98, μετονομάσθηκαν σε Καταφύγια Αγριας Ζωής (ΚΑΖ)
   Ιδρύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας, ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ, σε δασικές, δασοσκεπείς, χορτολιβαδικές, ελώδεις, υγροτοπικές, αγροτικές, παρόχθιες, παραλίμνιες και παράκτιες εκτάσεις καθώς και σε ερημονησίδες με την προϋπόθεση ότι οι εκτάσεις αυτές είναι απαραίτητες γιά τη διατροφή. διαχείμαση, αναπαραγωγή ή διάσωση ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας, είτε  είναι απαραίτητες γιά την επιβίωση ενός ή περισοτέρων ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας  που είναι σπάνια ή μοναδικά ή απειλούνται με εξαφάνιση ή αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα του βιοτόπου (τα παραπάνω αντικαθιστούν τις παραγράφους 5,6,7,8 του αρθρου 4 του Ν.177/75)
    Εντός των Καταφυγίων Aγριας Ζωής ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΘΗΡΑ κάθε είδους της άγριας πανίδας, η σύλληψη γιά μη ερευνητικούς σκοπούς,  η καταστροφή κάθε  είδους ζώνης με φυσική βλάστηση, η αμμοληψία, η αποστράγγιση,...η αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση υδατικών πόρων...η ένταξη σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό....
  Με απόφαση του Γενικού Γραμ.Περιφέρειας μπορεί να απαγορεύεται ή περιορίζεται η αλιεία, γεωργία, βοσκή...η συλλογή αρωματικών, ανθοκομικών, μελισσοκομικών, αρτυματικών. κ.λ.π  Φυτών....

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ:
 Είναι η περιοχή που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από άποψη διατηρήσης της άγριας χλωρίδας και πανίδας, των γεωμορφικών σχηματισμών, του υπεδάφους, της ατμόσφαιρας, των υδάτων και γενικά του φυσικού περιβάλλοντος και των οποίων κρίνεται επιβεβλημένη η προστασία ή διατήρηση. Απαγορεύεται το κυνήγι στόν πυρήνα του Εθνικού Δρυμού, κάθε ζώου πλην των επιβλαβών (με απόφαση Νομάρχη), και η διέλευση με  κυνηγετικό όπλο μετά ή άνευ κυνός (άρθρα 3, 6 του Ν.996/71 που αντικατέστησαν τα άρθρα 78 και 80 του Ν.86/69) 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ*:
 Είναι περιοχή που απαγορεύεται το κυνήγι  για ορισμένο χρονικό διάστημα με την έκδοση απαγορευτικής διάταξης θήρας (ΔΑΔ,δημοσιεύεται και στο ΦΕΚ),από Δασαρχείο κατόπιν αποφάσεως του ΥΠ.ΓΕ, με σκοπό την προστασία-διοίκηση-διαχείριση του θηραματικού πλούτου και την άσκηση του κυνηγίου (Αρθρο 7 παρ.3 του Ν.177/75 που προσετέθη στό άρθρο 258 παρ.5 του Ν.86/69) 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ:
 Σε περιοχές λιμνών βάλτων ελωδών εκτάσεων ή δέλτα ποταμών-ποταμόκολπων και παρόχθιων γενικά εκτάσεων, όπου διαβιούν υδρόβια πτερωτά θηράματα (ένυδρα και παρυδάτια) με απόφαση του ΥΠ.ΓΕ ρυθμίζεται το κυνήγι (περιορίζεται σε ημέρες κυνηγίου-μέσα κυνηγίου-αριθμό θηρευθέντων κλπ) με σκοπό την διατήρηση-διαφύλαξη του θηραματικού κεφαλαίου (άρθρα 257 παρ.2 και 258 παρ.1) 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ**:
 Είναι η μία ελεγχόμενη περιοχή πού επιτρέπεται το κυνήγι  υπό όρους-προυποθέσεις-πρόσθετα τέλη και διατυπώσεις
(Καθορίζονται πρόσθετα τέλη-ορίζονται ημέρες κυνηγίου-ομάδες κυνηγίου-αριθμός και τιμή θηρευθέντων-θηρεύσιμα είδη κλπ) 

ΖΩΝΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ
*** ΤΡΥΓΟΝΩΝ κλπ.**** : Είναι η περιοχή πού επιτρέπεται το κυνήγι από τις 20 Αυγούστου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου κάθε κυνηγετικής περιόδου των παρακάτω ειδών Τρυγόνι, Φάσσα, Αγριοπερίστερο, Ορτύκι, Σιταρήθρα. Τσίχλα, Κεδρότσιχλα, Κοκκινότσιχλα, Γερακότσιχλα και από 15 Σεπτεμβρίου επιτρέπεται παντού το κυνήγι τους (εκτός καταφυγίων κλπ), καθώς και των υπολοίπων θηρευσίμων ειδών (λαγός - πέρδικες- μπεκάτσα -πάπιες κλπ.) 

*
       Κάθε θηράματος ή και ορισμένων
**     Κάθε χρόνο δημοσιεύονται (και στο ΦΕΚ) τα προγράμματα κυνηγίου  από τα αρμόδια Δασαρχεία  
***   Ζώνη Διάβασης δεν σημαίνει κατ'ανάγκην ότι "διέρχονται''  Τρυγόνια κλπ. 
**** Τρυγόνων, ορτυκιών, λοιπών περιστεροειδών, τσιχλών και όσα καθορίζονται από την ετήσια ρυθμιστική
Πολλές αποφάσεις του ΥΠ.ΓΕ έχουν μεταβιβασθεί σε περιφερειακούς υπηρεσιακούς παράγοντες. 

ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ - ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ (Ramsar)
: Είναι περιοχές με έλη, βάλτους, ποάνθρακες ή ύδατα, φυσικής ή τεχνικής προελεύσης, μόνιμα ή προσωρινά, όπου το νερό είναι γλυκό, ή υφάλμυρο ή αλμυρό, τρεχούμενο ή στάσιμο, συμπεριλαμβανομένων και εκτάσεων θαλάσσιου ύδατος, του οποίου το βάθος κατά την παλίρροια δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα.

ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ:
 Είναι δασικές περιοχές, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από απόψη διατηρήσης της αγρίας χλωρίδος και πανίδος, των γεωμορφολογικών σχηματισμών, του υπεδάφους, της ατμοσφαίρας, των υδάτων και γενικώς του φυσικού περιβάλλοντος των και των οποίων κρίνεται επιβεβλημένη η προστασία, η διατήρηση και η βελτίωση της συνθέσης, της μορφής και των φυσικών καλλονών των, για αισθητική, ψυχική  και υγιεινή  απόλαυση και ανάπτυξη του τουρισμού, ως και για τη  διενέργεια  πάσης φύσεως επιστημονικών ερευνών.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΔΑΣΗ: Είναι δάση ή φυσικά τοπία
, τα οποία δεν παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου , έχουν όμως ιδιαιτέρη αισθητική, υγιεινή και τουριστική σημασία και επιβάλλεται  η προστασία της πανίδος, χλωρίδος και του ιδιαιτέρου φυσικού των κάλλους, κηρύσσονται δια Π.Διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνώμη  του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, ως «αισθητικά δάση», ήτοι ως «Δάση Αναψυχής», υγείας και περιπάτου ή «Τοπία ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους».

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ: είναι εκτάσεις δημόσιες
, ή όχιμη δυνάμενες να χαρακτηρισθούν, όπως ανωτέρω, ως εθνικοί δρυμοί ή αισθητικά δάσηπαρουσιάζουν όμως ιδιαίτέρη παλαιοντολογική, γεωμορφολογική και ιστορική σημασία, και κηρύσσωνται δια Π.Διατάγματος, εκδιδόμενο μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, ως «διατηρητέα μνημεία της φύσεως». 
 Ομοίως, ως «διατηρητέα μνημεία της φύσεως», δύναται να κηρύσσονται με αποφάση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δημοσιευομένης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δένδρα ή συστάδες δένδρων, υγροβιότοποι, ως και σπάνια είδη φυτών, παρουσιάζοντα ιδιαιτέραν βοτανική, φυτογεωγραφική, αισθητική και ιστορική  σημασία.

ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ:
 Είναι περιοχές όπου σε αυτές υπάρχουν αντιπροσωπευτικά δείγματα χλωρίδας και πανίδας

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ:
 Είναι περιοχές με ελάχιστη ή καθόλου τροποποίηση των φυσικών βιοτόπων με περιβάλλουσες ζώνες προστασίας χρησιμοποιούμενες από τον ανθρωπο ώστε ο πυρήνας της περιοχής να παραμένει αναλλοίωτος.

ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ:
 Είναι και αυτές προστατευόμενες περιοχές σύμφωνα με τον Ν.1650/86, εκτεταμένες χερσαίες υδάτινες ή μικτού χαρακτήρα περιοχές οι οποίες παραμένουν ανεπηρέαστες ή έχουν ελάχιστα επηρεαστεί από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και στις οποίες διατηρείται μεγάλος αριθμός και ποικιλία αξιόλογων βιολογικών, οικολογικών, γεωμορφολογικών και αισθητικών στοιχείων.
 Όταν το εθνικό πάρκο ή μεγάλο τμήμα του καταλαμβάνει θαλάσσια περιοχή ή εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, μπορεί να χαρακτηρίζεται ειδικότερα ως Θαλάσσιο Πάρκο ή Εθνικός Δρυμός, αντίστοιχα. Ο χαρακτηρισμός περιοχών ως εθνικών πάρκων αποσκοπεί στη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας ευρύτερων περιοχών της χώρας με παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής επαίδευσης και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων.
 Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε οι περιοχές αυτές να προστατεύονται επαρκώς τόσο από φυσικές αιτίες υποβάθμισης όσο και από ανθρώπινες ενέργειες επεμβάσεις και δραστηριότητες.
 Στα εθνικά πάρκα επιτρέπεται να εκτελούνται έργα, να γίνονται έρευνες και να ασκούνται δραστηριότητες κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται ειδικότερα από τον οικείο κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης.

ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000:
 Είναι ένα δίκτυο περιοχών που προβλέπονται από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας»
 Στόχος της οδηγίας αυτής που έχει εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή ένωση είναι η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, βασική συνιστώσα για μία αειφόρο ανάπτυξη, η διατήρηση ενός αριθμού οικοτόπων και των απειλουμένων ειδών σε ένα συνεκτικό δικτύο προς αποφυγή της επιδείνωσης της ποικιλότητάς των.
 Στο δίκτυο εντάσσονται και οι SpA (Special Protection Area) περιοχές γνωστές ως ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) που καθορίστηκαν βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ (για τα πουλιά).
Τα κράτη υποχρεούνται βάσει της οδηγίας στη διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών και λαμβάνονται ειδικά διαχειριστικά μέτρα λαμβάνοντας υπόψη αλλα μέτρα για χρήσεις γης και δραστηριότητες ή έργα που μπορούν να βλάψουν τους οικότοπους...
 Το κυνήγι δεν θεωρείται ασυμβίβαστη δραστηριότητα με τους σκοπούς της Οδηγίας...ωστόσο γίνονται ειδικές εκτιμήσεις και λαμβάνονται μέτρα κατά τόπους ώστε να μην διαταράσσεται η πανίδα στο δίκτυο.

CITES : Είναι η Διεθνής Σύμβαση που προστατεύει πολλά είδη ζώων και φυτών (30.000 περίπου) και ρυθμίζει τα του εμπορίου των ώστε να μην αποτελεί αυτό απειλή γιά την επιβίωσή τους.
Ρυθμίζεται ακόμη το εμπόριο των υβριδίων τους, των ζωντανών ή νεκρών μερών τους ή των προϊόντων τους μέσα από σύστημα αδειοδότησης και πιστοποιητικών διακίνησης ή κατοχής των.
Οι άδειες αυτές δεν έχουν σχέση με άλλου τύπου άδειες π.χ. κτηνιατρικές, φυτοϋγειονομικές κλπ.
Υπεύθυνη υπηρεσία γιά την έκδοση των πιστοποιητικών κλπ είναι οι υπηρεσίες του Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η εφαρμογή της σύμβασης, των σχετικών κανονισμών  και του Εθνικού Νομοθετικού πλαισίου έχει ανατεθεί στις Δασικές Υπηρεσίες τιςΤελωνειακές Αρχές και την Αστυνομία.
Ο κανονισμός της Ε.Ε. 338/97 είναι αυστηρότερος και περιλαμβάνει περισσότερα ζώα και φυτά από εκείνα της σύμβασης CITES. Ο κανονισμός 939/97 καθορίζει το τρόπο  εφαρμογής του προηγούμενου κανονισμού.
Επιπρόσθετα ισχύουν η ΚΥΑ 261554/1985 ο Ν.2637/98 άρθρο 57 και 58 η
ΚΥΑ 331794/99 και ΚΥΑ 356354/99 και οι κανονισμοί 2724/2000 και 1808/2001

Μερικά είδη ή τμήματα αυτών, νεκρά ή παράγωγά τους είναι:
Αρκούδες, βίδρες, λύκοι, αγριόγατοι, ελάφια, παπαγάλοι, πελαργοί, αετοί, γεράκια, δρυκολάπτες κάποια είδη φασιανών, σαύρες, ιγκουάνα, χαμαιλέοντες, φίδια, βάτραχοι , χελώνες θαλάσσιες, ξηράς και γλυκέων υδάτων κ.ά.

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014.

Group of Sites efox.gr / e-fox.gr .